بعد از انجام عمل جراحی زانو باید ها و نبایدهایی وجود دارد که رعایت آن ها به شما کمک می کند تا دوره نقاهت کوتاه تر و راحت تری داشته باشید. رعایت این نکات می تواند به شما تا حد زیادی برای کاهش درد حین انجام امور روزمره کمک کند.