ستون فقرات

ACIS® Anterior Cervical Interbody Spacer

توضیحات

سیستم ACIS® Anterior Cervical Interbody Spacer، سیستمی پیشرفته شامل ابزارها و ایمپلنت‌هایی برای انجام فیوژن بین مهره‌ای (Interbody Fusion) میباشد.‌ طراحی ست ابزار دقیق سیستم ACIS به گونه‌ای است که انجام پروسه‌های جراحی ACDF را آسانتر و موثر‌تر نموده‌اند.
از سیستم Synthes ACIS، در ادامه‌ی پروسه‌ی Anterior Cervical Discectomy با هدف Reduction و Stabilization ستون فقرات گردنی، به منظور تعویض دیسک‌های بین مهره‌ای گردنی و اتصال مهره‌های مجاور به هم در سطوح مهره‌ای C2-C7 استفاده می‌شود. استفاده از استخوان اتولوگ (Autologous) یا پیوند استخوانی (Bone Graft Substitute) پیشنهاد می‌گردد.

ویژگی ها

1. مواد سازنده

 • از جنس موادPEEK-OptimaTM Radiolucent با ضریب الاستسیته‌ای بین استخوان متراکم و اسفنجی میباشد که امکان بهینه‌سازی توزیع بار (Optimal Load Sharing) در آن را فراهم آورده است. (1)
2. Anatomical Sizing
 • این سیستم دارای 3 Axial Footprint، 8 سایز ارتفاع و 3 نوع Sagittal Profile میباشد که به منظور همخوانی با آناتومی افراد مختلف و تکنیک‌های جراحی، طراحی شده‌اند.
3. ارتفاع ایمپلنت
 • ارتفاع ایمپلنت‌ها شامل بازه‌ی 5mm – 12mm میباشد با افزایش سایز 1mm (برای پروفایل‌های Lordotic و Convex ارتفاعِ سطح قدامیِ ایمپلنت اندازه‌گیری میشود). برای پروفایل‌های Parallel و Standard Footprint، ارتفاع 4mm نیز موجود است.
4. Axial Lumen
 • حفره‌ی بزرگ Spacer، فضای پکینگ لازم برای قرارگیری پیوند استخوانیِ اتوژن را افزایش داده و اجازه میدهد تا فیوژن از میانِ Spacer هم رخ دهد.
5. Lateral Windows
 • وجود این پنجره‌های جانبی، فضایی اضافه برای رشد استخوان فراهم میکنند.

موارد کاربرد

پاتولوژی‌های گردنی (Cervical Pathologies) که برایشان Segmental Arthrodesis پیشنهاد شده، مانند:

 • Degenerative disc diseases and instabilities
 • Ruptured and herniated discs
 • Pseudarthrosis or failed spondylodesis

هنگام استفاده از سیستم ACIS در شرایطی که Multisegmental Fusions نیاز است، Supplemental Fixation پیشنهاد میشود.

موارد عدم کاربرد:

 • Osteoporosis
 • Severe instabilities
 • Vertebral body fractures
 • Spinal tumors
 • Infections